Ekodomov

Ekodomov

O projektu

Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V dětském klubu a v ekologických kroužcích zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.

O našich projektech:
Dětský klub jako první v ČR ukázal cestu, jak provozovat plnohodnotné předškolní vzdělávání v přírodě na principu lesní mateřské školy. Od založení v září 2009 spoluvytváříme tento koncept v souladu s kurikulem pro předškolní vzdělávání, opíráme se především o waldorfskou pedagogiku a inspirujeme se intuitivní pedagogikou. Prostor zahrady a historického sadu za spolupráce rodičů dotváříme v souladu se zásadami permakultury.
Nabízíme celodenní péči pro děti předškolního věku 3 – 6 let zaměřenou na zdravý harmonický, tělesný i duševní rozvoj. Děti jsou větší část dne v přírodě, menší část dne pak tráví ve vytápěné jurtě a maringotce.
Přírodovědný badatelský kroužek pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy 1. stupně základních škol v Praze, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Naši průzkumníci vyrážejí jednou týdně s lektorem do okolí školy, aby společně prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.
Školám zprostředkováváme ekologické výukové programy, ekodivadla, ekotvoření a exkurze. Snažíme se tak pomoci školám obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným jmenovatelem je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie dětí a jejich zkušeností.

O Práci

Velmi by nám pro naši činnost pomohly tyto práce:
– terénní úpravy a příprava starého třešňového sadu pro ekologickou výchovu
– práce v naší permakulturní zahradě, kterou využívají děti z lesní školky ke svému pobytu
– výroba a vyvěšení budek pro výukové programy
– výroba laviček pro děti a školy které k nám přijdou na ekologické programy.